تبخیر پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما ژاپن، راهکار چین و روسیه


تهران- ایرنا – براساس اطلاعات منابع دیپلماتیک چین و روسیه که با رهاسازی پساب نیروگاه اتمی فوکوشیما از روز پنجشنبه به آب های دریا مخالفند، ماه گذشته به شکل مشترک توکیو را ترغیب به راهکار تبخیر پساب به جای رهاسازی آن کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206417/%D8%AA%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87