ایروانی: دولت فراگیر در افغانستان می‌تواند به توقف درگیری‌ها و حمایت از حقوق بشر کمک کند


نیویورک – ایرنا- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با تاکید بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفت: وجود دولت فراگیر در افغانستان می‌تواند به توقف درگیری‌ها، کاهش تعداد پناهجویان افغانستانی که به کشورهای همسایه می‌روند، و نیز حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان کمک و بنیادی برای ثبات و امنیت در افغانستان ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85410659/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7