انتقاد مقام چینی از گزارش وضعیت هسته ای آمریکا


تهران- ایرنا – «لی سونگ» سفیر خلع سلاح چین گزارش تازه منتشر شده در مورد بررسی وضعیت هسته ای آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84926928/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7