اعلام آمادگی چین برای میانجیگری میان روسیه و اوکراین


تهران-ایرنا- یک مقام ارشد چین روز یکشنبه اعلام کرد که پکن آماده میانجیگری برای پیشبرد مذاکرات صلح بین روسیه و اوکراین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85407063/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86