اعتراض کوالالامپور به نقشه جدید چین در زمینه اراضی هند و مناطق دریایی مالزی


تهران- ایرنا- کوالالامپور چهارشنبه در اعتراض به انتشار نقشه جدید چین در مورد اراضی هند و مناطق دریایی مالزی را حاوی «ادعاهای یکجانبه» و «غیرالزام‌آور» خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85216315/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82