ادعای منابع غربی درباره اهداف سفر رئیس جمهوری چین به پاریس


تهران-ایرنا- تارنمای پولیتیکو به نقل از چند مقام مستقر در پاریس و بروکسل مدعی شد: سفر رئیس جمهوری چین به پاریس در اوایل ماه مه (اردیبهشت) با هدف کاهش خصومت با اتحادیه اروپا به دلیل ارتباط پکن با روسیه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85422510/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3