ادامه بحران درمان در کره جنوبی؛ شکایت گروه‌های مدنی از پزشکان معترض


تهران- ایرنا- گروه‌های مدنی کره جنوبی از پزشکان کارآموز مستعفی شکایت کردند، این پزشکان به دلیل اعتراض به تصمیمات دولتی، به صورت دسته جمعی کار خود را رها کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85393784/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86