آمریکا فروش احتمالی موشک های هوا به زمین به ژاپن را تایید کرد


آمریکا فروش احتمالی موشک های هوا به زمین به ژاپن را تایید کرد


منبع: https://www.irna.ir/news/85214054/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF