آغوش باز چین به روی نخبگان خارجی


تهران- ایرنا- نخست وزیر چین در دیدار با نخبگان خارجی، خاطرنشان کرد که درهای این کشور به روی استعدادهای سراسر جهان باز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85376920/%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C