آغاز رزمایش مشترک دریایی چین و عربستان سعودی


تهران- ایرنا- چین و عربستان سعودی رزمایش عملیات ویژه دریایی مشترک خود با نام شمشیر آبی – ۲۰۲۳ را با تمرکز بر عملیات ضد تروریسم برون‌مرزی در جنوب چین آغاز کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85254480/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C